Circle Image

SONA SULEK

sonasulek


• 𝘓𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘎𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘺 / 𝘋𝘦𝘯𝘮𝘢𝘳𝘬
• 𝘊𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 🇸🇰/🇮🇱
• 𝘣𝘳𝘪𝘥𝘦 2020 👰🏼
• 𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴𝘶𝘭𝘦𝘬𝘬@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮